ชื่อผู้ใช้     
รหัสผ่าน      
    
 

ประกาศ ขณะนี้ระบบสารสนเทศด้านการข่าว ได้ทำการแจกจ่ายรหัสผ่านผู้ใช้งานและผู้บันทึกระบบให้ กอ.รมน.จังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว จึงขอให้ กอ.รมน.จังหวัด ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากติดขัดปัญหาข้อขัดข้องประการใดกรุณาโทร 0890509660 นายทนงศักดิ์ฯ ## การกรอกข้อมูล ต้องกรอกให้ครบถ้วน ทุกหัวข้อ เพื่อให้สามารถนำไปประมวลผลได้อย่างสมบูรณ์ ##

หน่วยสามารถดาวน์โหลดเมล์ กอ.รมน.ได้ที่นี่ mail กอ.รมน.. 

ทั้งนี้ หน่วยสามารถดูรายละเอียดการรายงานผลการปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศได้ที่ www.isoc.go.th